Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3059305
(11)  Číslo patentu  27880 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16159739.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3059305 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200930526 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2284254 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grifols, S.A.; C/Jesús y María, 6, 080 22 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JORQUERA NIETO, JUAN IGNACIO; C/Can Guasch, 2 Poligono Levante, 08150 Parets del Valles (Barcelona); ES;
COSTA RIEROLA, MONTSERRAT; C/Roger de Flor, 5-7, 08302 Mataro (Barcelona); ES;
DIEZ CERVANTES, JOSE MARIA; C/Jesús y María, 6, 08022 Barcelona (Barcelona); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Cicavčie bunkové kultivačné médiá, ktoré obsahujú supernatant z Cohnových frakcionačných stupňov a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2284254 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.06.2022 
   Maximálna platnosť do  18.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 3059305
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.03.2019 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.04.2020 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.04.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3059305
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.07.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 19.07.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 19.07.2018 Typ Doručené
2c Opis 19.07.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 3059305
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku