Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3211049
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16157757.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3211049 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15248042 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 161/20  C09D 171/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Holland Novochem Technical Coatings B.V.; Papiermolen 5, 3994 DJ Houten; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BIJPOST, Erik Alexander; Donkeregaarde 45, 3436 ZD Nieuwegein; NL;
MASLOW, Alexander; Bagijnenstraat 23, 7411 PT Deventer; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Poťahová kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3211049
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.05.2021 6 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3211049
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 17.05.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 17.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.05.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 04.06.2021 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.08.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.10.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
6 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.10.2021 Typ Platba
EP 3211049
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku