Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3081249
(11)  Číslo patentu  36261 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16156472.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3081249 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261729303 P, 201361774567 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2012, 07.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/28  A61K 9/00  A61M 5/32  A61M 5/20  A61M 5/14  A61M 25/00  A61M 25/06  A61M 5/30  A61M 5/142  A61M 5/42  A61M 5/158  A61M 25/02  C12N 9/64  C07K 14/535  A61K 38/19  A61K 38/26  A61M 5/31   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2922590 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEHTA, Dhairya; 849 W. Orange Avenue, Apt. 3030, South San Francisco, CA 94080; US;
TOY, Stephanie; 15544 Borges Drive, Moorpark, CA 93021; US;
RING, Lawrence; 23408 Via Boscana, Valencia, CA 91355; US;
TAMTORO, Ferry; 4330 Via Cerritos, Newbury Park, CA 91320; US;
CAIRNS, Alexander Stuart; 1645 Centinela avenue, Apt. 4, Santa Monica, CA 90404; US;
GIBSON, Scott Robert; 12141 Bellando Court, Grenada Hills, CA 91344; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na dodávanie liečiva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2922590 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 04/2021 SC4A
 
EP 3081249
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3081249
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 01.02.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 01.02.2021 Typ Doručené
1c Opis 01.02.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.02.2021 Typ Odoslané
EP 3081249
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku