Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3045474
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16155009.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3045474 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200900928 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/24  A61K 39/395  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10713619.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fundació Privada Institució Catalana de Recerca I Estudis Avançats; Passeig Lluís Companys 23, 08010 Barcelona; ES;
Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall d'Hebron; Passeig Vall d'Hebron 119-129 Edifici Matern-Infantil, Planta 14, 08035 Barcelona; ES;
Fundació Privada Institut De Recerca Hospital Universitari Vall Hebron; Passeig Vall d'Hebron 119-129, 08035 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SEOANE SUÁREZ, Joan; FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ VALL Passeig Vall d'Hebron 119 Edfici Maternoinfantil pl. 14, E-08035 Barcelona; ES;
PEÑUELAS PRIETO, Silvia; FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ VALL Passeig Vall d'Hebron 119 Edfici Maternoinfantil pl. 14, E-08035 Barcelona; ES;
BASELGA TORRES, José; FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ VALL Passeig Vall d'Hebron 119 Edfici Maternoinfantil pl. 14, E-08035 Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Terapeutické činidlá na liečenie ochorení spojených s nežiaducou bunkovou proliferáciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10713619.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3045474
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.04.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3045474
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 14.04.2021 Typ Odoslané
EP 3045474
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku