Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3118841
(11)  Číslo patentu  36658 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16001361.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.07.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  3118841 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2006193730, 2007102251 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2006, 09.04.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09F 9/00  C08F 2/44  C08L 33/04  G02F 1/1335  C09J 133/06  C09J 109/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  07790882.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dexerials Corporation; Gate City Osaki East Tower 8th Floor 1-11-2 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHINYA, Yoshihisa; c/o Dexerials Corporation, Kanuma Plant 1, 18, Satsuki-cho, Kanuma-shi, Tochigi, 322-8501; JP;
KAMATA, Yusuke; c/o Dexerials Corporation, Kanuma Plant 1, 18, Satsuki-cho, Kanuma-shi, Tochigi, 322-8501; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Živicová kompozícia a zobrazovací prístroj 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  07790882.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.07.2022 
   Maximálna platnosť do  17.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3118841
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 30.04.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3118841
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2021 Typ Odoslané
EP 3118841
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku