Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3245020
(11)  Číslo patentu  37121 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15901176.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3245020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20141289 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23D 47/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NO2015/000025 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/068718 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Norsk Hydro ASA; 0240 Oslo; NO;
Lyng Drilling AS; Gamle Kongeveg 152, N-7125 Vanvikan; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SEEHUUS, Hans; Gamle Kongeveg 152, 7224 Melhus; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zostava na spracovanie uhlíkových telies 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.10.2021 
   Maximálna platnosť do  16.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.06.2021 12/2021 SC4A
 
EP 3245020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3245020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.05.2021 Typ Odoslané
EP 3245020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku