Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3292919
(11)  Číslo patentu  37868 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15891335.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3292919 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015117416 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B09C 1/00  C09K 3/32  C09K 17/00  B82Y 30/00  C09K 101/00  C11D 1/14  C11D 1/62  B09C 1/08  C11D 3/28  C11D 3/22  C11D 3/04  C11D 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2015/000855 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/178597 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BIOMICROGELS UK LIMITED; 8 King Edward Street, Oxford, OX1 4HL; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ELAGIN, Andrey Aleksandrovich; ul. Tsvillinga d. 48 kv. 20, Ekaterinburg 620142; RU;
MIRONOV, Maksim Anatolievich; ul. Volgogradskaya d. 182 kv. 38, Ekaterinburg 620102; RU;
SHULEPOV, Il'ya Dmitrievich; ul. Metallurgov d. 10 A kv. 70, Ekaterinburg 620109; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Látka na odstraňovanie olejov z pôdy a tvrdých povrchov a spôsoby použitia tejto látky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2022 
   Maximálna platnosť do  08.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3292919
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3292919
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.08.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 05.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 05.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 17.08.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 17.08.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3292919
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.09.2021 BIOMICROGELS UK LIMITED Obschestvo s Ogranichennoj Otvetstvennostyu "NPO BioMikroGeli"
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku