Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3272898
(11)  Číslo patentu  34499 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15886117.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3272898 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201510125521 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/14  C22C 38/06  C21D 8/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2015/096635 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/150195 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.; No. 885, Fujin Road, Baoshan District, Shanghai 201900; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG, Feng; c/o BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. No. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
WANG, Bo; c/o BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. No. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
SONG, Yanli; c/o BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. No. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
LV, Xuejun; c/o BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. No. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
MA, Aihua; c/o BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. No. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
HUANG, Changguo; c/o BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. No. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pás z elektrotechnickej ocele s neorientovaným zrnom, dobrým povrchovým stavom, vysokou magnetickou indukciou a nízkou stratou v železe a spôsob jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2022 
   Maximálna platnosť do  08.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 09/2020 SC4A
 
EP 3272898
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.12.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3272898
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.06.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.06.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 16.06.2020 Typ Doručené
1c Opis 16.06.2020 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 16.06.2020 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 16.06.2020 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2020 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.08.2020 Typ Odoslané
EP 3272898
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku