Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3241418
(11)  Číslo patentu  37921 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15876247.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3241418 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462098176 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05K 7/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/068039 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/109653 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lefebvre, Dale; 6795 Estate Smith Bay, St. Thomas, VI 00802; US;
Choi, Kenneth; 3509 Willett Place, Santa Clara, CA 95051; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lefebvre, Dale; 6795 Estate Smith Bay, St. Thomas, VI 00802; US;
Choi, Kenneth; 3509 Willett Place, Santa Clara, CA 95051; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systémy a spôsoby pre odvod tepla z dátových centier 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.12.2021 
   Maximálna platnosť do  30.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3241418
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3241418
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 11.08.2021 Typ Doručené
1d Opis 11.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3241418
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 23.09.2021 Lefebvre, Dale Lefebvre, Dale
Choi, Kenneth Choi, Kenneth
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2021 Lefebvre, Dale Lefebvre, Dale
Choi, Kenneth Choi, Kenneth
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku