Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3240416
(11)  Číslo patentu  40621 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15876237.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3240416 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462098224 P, 201462098199 P, 201462098202 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2014, 30.12.2014, 30.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/40  A01N 25/02  A01P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/068019 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/109641 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Corteva Agriscience LLC; 9330 Zionsville Road, 462 68 Indianapolis, IN; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOPKINS Derek J.; 89 Paritutu Road, New Plymouth 4620; NZ;
CATHIE Cheryl Ann; 89 Paritutu Road, New Plymouth 4620; NZ;
MATHIESON Todd; 9330 Zionsville Road, 462 68 Indianapolis, Indiana; US;
FOSTER Neil; SP 20 Zone Industrielle 8 Route de Herrlisheim, 674 10 Drusenheim; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Fungicídne kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.12.2023 
   Maximálna platnosť do  30.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3240416
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3240416
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3240416
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2022 Typ Odoslané
EP 3240416
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku