Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3233825
(11)  Číslo patentu  35101 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15870465.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3233825 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1451616 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/06  A61K 31/445  A61P 25/04  C07D 417/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2015/051363 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/099393 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharmnovo AB; c/o Medicon Village Scheeletorget 1, 223 81 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VON MENTZER, Bengt; Tångenvägen 7, 456 32 Göteborg; SE;
STARKE, Ingemar; Frigångsgatan 8C, 413 01 Göteborg; SE;
BRANDT, Peter; Granelidsvägen 18b, 765 55 Uppsala; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Diarylmetylidénpiperidínové deriváty a ich použitie ako agonistov delta opoidných receptorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3233825
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3233825
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 20.07.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 20.07.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 20.07.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2020 Typ Odoslané
EP 3233825
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku