Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3230321
(11)  Číslo patentu  32575 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15868392.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3230321 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462091419 P, 201562200505 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2014, 03.08.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/00  C07K 14/005  C07K 14/725  A61K 48/00  C12N 15/86  C12N 15/62  C12N 5/0783   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/064269 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/094304 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bluebird Bio, Inc.; 60 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORGAN, Richard; PO Box 1254, Center Harbor, New Hampshire 03226-1254; US;
FRIEDMAN, Kevin; 215 Harvard Street, Medford, Massachusetts 02155; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Chimerické antigénové receptory BCMA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2022 
   Maximálna platnosť do  07.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3230321
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.02.2020 5 199,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230321
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 18.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 18.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 13.11.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 13.11.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2019 Typ Odoslané
EP 3230321
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku