Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3227310
(11)  Číslo patentu  32159 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15865762.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3227310 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462087085 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 15/207  C07H 15/26  A61K 31/7034  A61P 29/00  A61P 35/00  A61P 35/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/063191 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/089872 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlycoMimetics, Inc.; 9708 Medical Center Drive, Rockville MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAGNANI, John L.; 12819 Doe Lane, Gaithersburg, MD 20878; US;
SARKAR, Arun K.; 14110 Stonecuter Drive, North Potomac, MD 20878; US;
PETERSON, John M.; 220 Post Road, Slate Hill, NY 10973; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Heterobifunkčné inhibítory e-selektínov a chemokínových receptorov CXCR4 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3227310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.11.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227310
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.09.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.11.2019 Typ Odoslané
EP 3227310
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku