Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3224300
(11)  Číslo patentu  37979 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15864079.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3224300 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462084917 P, 201562127075 P, 201562166403 P, 201514948962 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2014, 02.03.2015, 26.05.2015, 23.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 73/00  C08L 101/00  A01N 33/12  A01N 25/10  A01N 31/02  A01N 25/24  A01P 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/062475 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/086014 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MICROBAN PRODUCTS COMPANY; 11400 Vanstory Drive, Huntersville, NC 28078; US;
W.M. Barr & Company, Inc.; 6750 Lenox Center Court, Suite 200, Memphis, TN 38115; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAN, Tian; 13232 Willow Breeze Lane, Huntersville, North Carolina 28078; US;
HANNA, Samuel James; 6610 Woodstream Drive, Charlotte, North Carolina 28210; US;
SLOAN, Gina Parise; 218 Wilson Farm Road, Statesville, North Carolina 28625; US;
AYLWARD, Brian Patrick; 9621 Harvest Pond Avenue NW, Concord, North Carolina 28027; US;
WELCH, Karen Terry; 5038 Century Drive, Kannapolis, North Carolina 28081; US;
SHIREMAN, Dennis Earl; 14 Cypress Creek, Marion, Arkansas 72364; US;
KAVCHOK, Kevin Andrew; 9616 Highstream Court, Charlotte, North Carolina 28269; US;
HAWES, Charles L.; 8824 Lybrook Cove East, Cordova, Tennessee 38016; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Povrchový dezinfekčný prostriedok s reziduálnou biocídnou vlastnosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2021 
   Maximálna platnosť do  24.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3224300
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3224300
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 25.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 25.08.2021 Typ Doručené
1d Opis 25.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3224300
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku