Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3225319
(11)  Číslo patentu  35973 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15863144.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3225319 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014238171 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21C 37/20  B21C 3/16  B21C 1/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2015/005823 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/084361 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nippon Steel Corporation; 6-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071; JP;
Mitsubishi Power, Ltd.; 3-1, Minatomirai 3-chome Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NAKASHIMA, Takashi; c/o Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071; JP;
ISEDA, Atsuro; c/o Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071; JP;
MIKI, Takeshi; c/o Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071; JP;
OTSUKA, Shunichi; c/o Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - patentový zástupca; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby drážkovaných rúrok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2021 
   Maximálna platnosť do  24.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 02/2021 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 09.06.2021 11/2021 SC4A
 
EP 3225319
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.11.2020 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3225319
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 01.12.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 01.12.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 22.12.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 22.12.2020 Typ Doručené
3b Plná moc 22.12.2020 Typ Doručené
3c Sprievodný list 22.12.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.01.2021 Typ Odoslané
5 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.04.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
5c Opis 16.04.2021 Typ Doručené
5d Sprievodný list 16.04.2021 Typ Doručené
6 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2021 Typ Odoslané
7 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2021 Typ Platba
8 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.05.2021 Typ Odoslané
EP 3225319
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.12.2020 Nippon Steel Corporation Nippon Steel Corporation
Mitsubishi Power, Ltd. Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku