Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3221865
(11)  Číslo patentu  33432 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15860465.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3221865 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014146574 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21B 1/03  G21K 1/14  H05H 3/02  G21B 1/15   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/061356 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/081608 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TAE Technologies, Inc.; 19631 Pauling, Foothill Ranch, CA 92610; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BURDAKOV, Alexander V.; 10 Rossiiskaya Street Apt. 216, Novosibirsk 630117; RU;
IVANOV, Alexandr A.; 31/1 Zolotodolinskaya Street Apt. 5, Novosibirsk 630090; RU;
POPOV, Sergey S.; 17 Morskoy Avenue Apt. 23, Novosibirsk 630090; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Fotónový neutralizátor pre neutrálny vstrekovač lúčov na základe negatívnych iónov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 05/2020 SC4A
 
EP 3221865
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3221865
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.02.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 11.02.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 11.02.2020 Typ Doručené
1c Opis 11.02.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.02.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.03.2020 Typ Odoslané
EP 3221865
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku