Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3215153
(11)  Číslo patentu  36719 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15857812.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3215153 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462075671 P, 201462098022 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2014, 30.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4375  A61K 31/4709  A61K 31/496  C07D 215/14  C07D 231/56  C07D 215/233  C07D 471/04  C07D 239/74  C07D 217/04  C07D 405/12  C07D 401/12  C07D 401/14  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/059311 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/073770 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Flexus Biosciences, Inc.; Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BECK, Hilary Plake; 115 Springdale Way, Emerald Hills, California 94062; US;
JAEN, Juan Carlos; 154 Los Robles Drive, Burlingame, California 94010; US;
OSIPOV, Maksim; 200 Irene Court Apt. 35, Belmont, California 94002; US;
POWERS, Jay Patrick; 745 Rockaway Beach Avenue, Pacifica, California 94044; US;
REILLY, Maureen Kay; 2151 Carlmont Drive Apt. 301, Belmont, California 94002; US;
SHUNATONA, Hunter Paul; 79 Melrose Avenue, San Francisco, California 94131; US;
WALKER, James Ross; 123 Newbridge Street, Menlo Park, California 94025; US;
ZIBINSKY, Mikhail; 324 Ravenwood Way, Lodi, California 95240; US;
BALOG, James Aaron; c/o Flexus Biosciences Inc. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540; US;
WILLIAMS, David K; c/o Flexus Biosciences Inc. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540; US;
MARKWALDER, Jay A; c/o Flexus Biosciences Inc. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540; US;
CHERNEY, Emily Charlotte; c/o Flexus Biosciences Inc. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540; US;
SHAN, Weifang; c/o Flexus Biosciences Inc. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540; US;
HUANG, Audris; c/o Flexus Biosciences Inc. Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imunoregulačné látky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.11.2022 
   Maximálna platnosť do  05.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3215153
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3215153
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 12.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 12.03.2021 Typ Doručené
1d Opis 12.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2021 Typ Odoslané
EP 3215153
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku