Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3212189
(11)  Číslo patentu  35793 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15854320.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3212189 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462073573 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/44  C07D 471/04  C07D 311/58  A61K 31/397  A61K 31/4025  A61K 31/435  A61K 31/436  A61K 31/4433  A61K 31/453  A61K 31/5377  A61P 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/057837 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/069757 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Overseas S.à r.l.; 26 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg; LU;
Galapagos NV; Generaal De Wittelaan L11/A3, 2800 Mechelen; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KYM, Philip R.; 1002 Gracewood Avenue, Libertyville, IL 60048; US;
WANG, Xueqing; 1742 Larkdale Road, Northbrook, IL 60062; US;
SEARLE, Xenia B.; 38 N. Alleghany Road, Grayslake, IL 60030; US;
LIU, Bo; 4529 W. Tucker Lane, Waukegan, IL 60085; US;
YEUNG, Ming C.; 34422 N. Tangueray Drive, Grayslake, IL 60030; US;
ALTENBACH, Robert J.; 7405 N. Oketo, Chicago, IL 60631; US;
VOIGHT, Eric; 10615 48th Avenue, Pleasant Prairie, WI 53158; US;
BOGDAN, Andrew; 944 Michigan Avenue Apt 3W, Evangston, IL 60202; US;
KOENIG, John R.; 5824 N. Hermitage Avenue, Chicago, IL 60660; US;
GRESZLER, Stephen N.; 1175 N. Museum Blvd., Apt. 314, Vernon Hills, IL 60061; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Substituované chrómany a spôsob použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.10.2023 
   Maximálna platnosť do  28.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 1/2021 SC4A
 
EP 3212189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3212189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3212189
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.12.2020 Typ Odoslané
EP 3212189
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku