Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3209319
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15852021.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3209319 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462066808 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/16  A61K 38/56  A61K 9/06  A61K 9/08  A61P 17/08  A61P 17/12  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2015/050293 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/061619 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hexima Limited; LIMS2 La Trobe University, Bundoora, Victoria 3086; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN DER WEERDEN, Nicole Louise; Unit 3 44 Berry Street, Coburg, Victoria 3058; AU;
ANDERSON, Marilyn Anne; 25 Garden Avenue, Keilor, Victoria 3036; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Spôsob liečby fungálnych infekcií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3209319
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209319
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 17.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 17.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2021 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.09.2021 Typ Doručené
3a Opis 23.09.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 23.09.2021 Typ Doručené
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 3209319
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku