Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3205650
(11)  Číslo patentu  38123 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15849629.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3205650 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201410534203 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/48  C07D 403/04  C07D 403/12  C07D 413/14  C07D 405/12  C07D 405/14  C07D 471/06  C07D 471/10  C07D 491/10  C07D 491/107  C07F 9/53  A61K 31/506  A61K 31/505  A61K 31/675   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2015/091189 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/054987 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd.; Building 2 No.3728 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN;
Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.; The 10th Industrial Sub-zone of Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEI, Mingsong; Building 2, No.3728 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN;
SUN, Guangjun; Building 2, No.3728 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN;
TAN, Songliang; Building 2, No.3728 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN;
GAO, Peng; Building 2, No.3728 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN;
WANG, Shaobao; Building 2, No.3728 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN;
XIU, Wenhua; Building 2, No.3728 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN;
ZHANG, Fujun; Building 2, No.3728 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN;
BAO, Rudi; Building 2, No.3728 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Inhibítor EGFR a jeho príprava a aplikácia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.09.2022 
   Maximálna platnosť do  30.09.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.10.2021 20/2021 SC4A
 
EP 3205650
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.09.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3205650
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.09.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 15.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 15.09.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 15.09.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 15.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 3205650
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku