Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3204015
(11)  Číslo patentu  39282 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15848512.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3204015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462062751 P, 201562147976 P, 201562214602 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2014, 15.04.2015, 04.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  15.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/113  A61K 31/713  C07H 21/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/054881 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/057893 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; 675 West Kendall Street, Henri. A. Termeer Square, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  QUERBES, William; 675 West Kendall Street Henri A. Termeer Square, Cambridge, MA 02142; US;
FITZGERALD, Kevin; 675 West Kendall Street Henri A. Termeer Square, Cambridge, MA 02142; US;
BETTENCOURT, Brian; 675 West Kendall Street Henri A. Termeer Square, Cambridge, MA 02142; US;
LIEBOW, Abigail; 675 West Kendall Street Henri A. Termeer Square, Cambridge, MA 02142; US;
ERBE, David V.; 675 West Kendall Street Henri A. Termeer Square, Cambridge, MA 02142; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby na inhibíciu expresie génu HAO1 (hydroxykyselina oxidáza 1 (glykolát oxidáza)) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  7-2022 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.10.2022 
   Maximálna platnosť do  09.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 15.06.2022 11/2022 SC4A
 
EP 3204015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 13.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.05.2022 Typ Odoslané
EP 3204015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku