Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3194664
(11)  Číslo patentu  39199 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15841882.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3194664 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1451067 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 27/01  E04B 5/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2015/050716 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/043641 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Get AB; Målen 4, 555 92 Jönköping; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HÖGLUND, John; Munkaskog 9, S-566 35 Habo; SE;
LINDQVIST, Peter; Målen 4, S-555 92 Jönköping; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob zhotovenia podlahovej konštrukcie a spôsob zhotovenia základov domu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.06.2023 
   Maximálna platnosť do  18.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3194664
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3194664
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3194664
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2022 Typ Odoslané
EP 3194664
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku