Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3185957
(11)  Číslo patentu  40361 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15835924.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3185957 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462044100 P, 201562150596 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2014, 21.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/573  A61K 31/495  A61K 31/41  A61K 31/341  A61K 31/435  A61P 9/00  A61P 25/02  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/047185 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/033326 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; 675 West Kendall Street Henri A. Termeer Square, 021 42 Cambridge, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BETTENCOURT Brian; 021 42 Cambridge, MA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Patisiran na použitie na liečbu amyloidózy sprostredkovanej transtyretínom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.08.2023 
   Maximálna platnosť do  27.08.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3185957
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3185957
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.08.2022 149,00 EUR 8
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.08.2022 149,00 EUR 8 10.11.2022 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3185957
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.08.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 31.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 02.11.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 28.11.2022 Typ Odoslané
EP 3185957
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku