Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3242865
(11)  Číslo patentu  36767 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15830900.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3242865 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  41089815 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 67/03  C07C 69/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PL2015/000201 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/111635 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Siec Badawcza Lukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii; ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroclaw; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SOBOTA, Piotr; ul. Zwirowa 22A, PL-54-029 Wroclaw; PL;
PETRUS, Rafal; ul. Wojska Polskiego 36/3, PL-57-500 Bystrzyca Klodzka; PL;
BYKOWSKI, Dominik, Jerzy; ul. Ewy i Karola Maleczynskich 71, PL-52-428 Wroclaw; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy esterov kyseliny mliečnej a laktylmliečnej pri alkoholýznej reakcii alifatického polyesteru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2021 
   Maximálna platnosť do  10.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3242865
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3242865
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 17.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 08.04.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.05.2021 Typ Odoslané
EP 3242865
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku