Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3177781
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15829112.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3177781 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1450929 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 3/12  B27B 1/00  B27M 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/055934 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/020848 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stora Enso Oyj; PL 309 (Kanavaranta 1), 00101 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HIRMKE, Markus; Oberarnsdorf 27, A-3621 Rossatz-Arnsdorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Nosník a spôsob výroby tohto nosníka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3177781
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.08.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3177781
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 16.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 3177781
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku