Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3281452
(11)  Číslo patentu  31307 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15828794.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3281452 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562144777 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 48/16  H04W 48/12  H04W 8/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/000357 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/163971 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KHORYAEV, Alexey; Rybinskaya Street 75-34, Nizhny Novgorod 603105; RU;
PANTELEEV, Sergey; Perekhodnikova Street 5-84, Nizhny Novgorod 603065; RU;
CHATTERJEE, Debdeep; 725 Mariposa Avenue Apt. 301, Mountain View, California 94041; US;
SHILOV, Mikhail; N. Rybakova Street 16-59, Nizhny Novgorod 603054; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vyhľadávanie medzi frekvenciami a medzi verejnými pozemnými mobilnými sieťami (PLMN) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.12.2022 
   Maximálna platnosť do  24.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 3281452
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.11.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3281452
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.07.2019 Typ Doručené
2a Opis 01.07.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 01.07.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 01.07.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.08.2019 Typ Odoslané
EP 3281452
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku