Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3233521
(11)  Číslo patentu  29687 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15828744.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3233521 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1462671 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60B 3/04  B60B 21/02  B21D 53/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2015/053590 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/097628 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint Jean Industries; 180, rue des Frères Lumière, 69220 Saint-Jean d'Ardières; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DI SERIO, Emile Thomas; Le Bief, 69840 Chenas; FR;
DUPERRAY, Lionel; 298 Rue Theodore Monod, 69220 Saint Jean d'Ardieres; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár JURAN, ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 45; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby hybridného kolesa z ľahkého kovu pozostávajúceho z ráfiku a predného stredového disku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 05/2019 SC4A
 
EP 3233521
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.01.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.11.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3233521
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.12.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 21.12.2018 Typ Doručené
1b Opis 21.12.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 23.01.2019 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2019 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2019 Typ Odoslané
EP 3233521
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku