Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3230518
(11)  Číslo patentu  37447 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15828518.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3230518 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  41046214 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06M 11/00  D06M 15/233  D06M 15/263  D06M 15/41  D06M 15/55  D06M 15/643  C09D 5/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/059065 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/092399 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wosinski, Stanislaw; Czubinskiego 2, 4, 80-215 Gdansk; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WOSINSKI, Stanislaw; Czubinskiego 2, 4, 80-215 Gdansk; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(54)  Názov  Kompozícia na impregnovanie materiálov na ochranu pred účinkami striedavých elektromagnetických polí, jej aplikácia v náterových/impregnačných vláknitých a/alebo poréznych matriciach a materiáloch obsahujúcich túto kompozíciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2022 
   Maximálna platnosť do  24.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.08.2021 15/2021 SC4A
 
EP 3230518
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230518
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.05.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.05.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 20.05.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 20.05.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 01.06.2021 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.06.2021 Typ Platba
5 Žiadosť o opravu 22.06.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.07.2021 Typ Odoslané
EP 3230518
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.06.2021 Wosinski, Stanislaw SELENA LABS Sp.z o.o.
Wosinski, Stanislaw
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku