Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3049733
(11)  Číslo patentu  26171 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15827258.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3049733 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461999582 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24V 30/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/042353 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/018851 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rossi Andrea; 1331 Lincoln Road, Apt 601, Miami Beach, Florida 33139; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rossi Andrea; 1331 Lincoln Road, Apt 601, Miami Beach, Florida 33139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ohrievač médií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.07.2022 
   Maximálna platnosť do  28.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 3049733
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3049733
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.07.2018 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.07.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.07.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.07.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3049733
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.12.2017 Typ Doručené
Opis 19.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 19.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.12.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 03.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.01.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 27.10.2022 Typ Odoslané
EP 3049733
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku