Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3237436
(11)  Číslo patentu  32215 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15825938.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3237436 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1403004 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 7/08  A61K 38/04  C12N 9/99  C12N 15/113   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/081197 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/102687 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AADIGEN, LLC; 1343 Luna Vista Drive, Pacific Palisades, CA 90272; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DIVITA, Gilles; 26bis Rue sous Les Aires, 34725 St André de Sangonis; FR;
DESAI, Neil; 1343 Luna Vista Drive, Pacific Palisades, California 90272; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Peptidy a nanočastice na vnútrobunkové dodávanie molekúl 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.12.2022 
   Maximálna platnosť do  23.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3237436
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 10.10.2019 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3237436
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.02.2020 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.06.2021 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3237436
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 30.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.09.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 14.10.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2019 Typ Odoslané
EP 3237436
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku