Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3224477
(11)  Číslo patentu  40345 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15825912.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3224477 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014029451 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 39/10  F04B 53/10  F04B 39/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BR2015/050226 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/082015 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA.; Rua Rui Barbosa, 1020 Distrito Industrial, 89219-100 Joinville - SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RODRIGUES Tadeu Tonheiro; Rua Fernando Machado 378 Apto 602, 89204-400 Joinville - SC; BR;
FAGOTTI Fabian; Rua Capitão Souza Franco 965 Apto 11, 80730-420 Curitiba - PR; BR;
LILIE Dietmar Erich Bernhard; Rua Orestes Guimarães 904, 89204-060 Joinville - SC; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Usporiadanie ventilov piestového kompresora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2023 
   Maximálna platnosť do  25.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3224477
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3224477
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3224477
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 3224477
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku