Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3172169
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15825174.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3172169 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462027550 P, 201562132871 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2014, 13.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01G 51/04  C01G 53/04  C25D 3/66  H01M 4/66  H01M 4/80  H01M 4/04  H01M 4/131  H01M 4/1391  H01M 4/485  H01M 4/525  H01M 4/74  H01M 4/02  H01M 10/0525  C01G 45/12  C01G 51/00  C01G 53/00  C25D 9/06  C25D 9/08  C25D 21/02  H01M 4/587   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/041520 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/014658 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Xerion Advanced Battery Corp.; 3100 Research Blvd, Ste. 320, Kettering, OH 45420; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG, Huigang; Xerion Advanced Battery Corporation 60 Hazelwood Drive, Champaign, Illinois 61820; US;
BUSBEE, John D.; 3858 Walnut Grove Lane, Beavercreek, Ohio 45440; US;
NING, Hailong; Xerion Advanced Battery Corporation 60 Hazelwood Drive, Champaign, Illinois 61820; US;
ARPIN, Kevin A.; Xerion Advanced Battery Corp. 60 Hazelwood Drive, Champaign, Illinois 61820; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Oxidy lítia prechodových kovov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3172169
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.10.2021 7 265,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3172169
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 23.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 23.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 25.11.2021 Typ Platba
EP 3172169
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku