Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3286972
(11)  Číslo patentu  31306 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15823903.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3286972 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562151281 P, PCT/CN2015/079497 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2015, 21.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 74/00  H04W 72/12  H04W 74/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/067510 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/171767 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG, Yushu; 8F Raycom Info Park A No. 2 Kexueyuan South Road Haidian District, Beijing 100190; CN;
ZHU, Yuan; Room 605 Building 16 Moli Yuan Beiyuan Jiayuan Chaoyang District, Beijing 100012; CN;
CHANG, Wenting; 8F Raycom Infotech Park A No 2 Kexueyuan South Road, Beijing 100190; CN;
XIONG, Gang; 16682 NW Arizona Drive, Beaverton, Oregon 97006; US;
LI, Qinghua; 5117 Chiltern Lane, San Ramon, California 94582; US;
NIU, Huaning; 964 Hurlstone IN, San Jose, California 95120; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Požiadavka na plánovanie založená na ohlasovaní s nízkym oneskorením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.12.2022 
   Maximálna platnosť do  22.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 11.08.2021 15/2021 PC4A
 
EP 3286972
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.11.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3286972
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.07.2019 Typ Doručené
2a Opis 01.07.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 01.07.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 01.07.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.08.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 01.07.2021 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 01.07.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 01.07.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 01.07.2021 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.07.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 29.07.2021 Typ Odoslané
EP 3286972
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.07.2021 Intel Corporation Intel IP Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku