Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3220891
(11)  Číslo patentu  32564 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15823415.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3220891 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462083094 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/08  A61K 9/20  A61K 31/428   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/061114 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/081472 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biohaven Therapeutics Ltd.; 215 Church Street, New Haven, CT 06510; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CORIC, Vladimir; 7 Richborough Road, Madison, CT 06443; US;
BERMAN, Robert, M.; 77 Livingston Street, New Haven, CT 06511; US;
VLADYKA, Ronald, Samuel; 15 Norfolk Road, Somerst, NJ 08873; US;
SALEH, Amgad; K7 Quincy Circle, Dayton, NJ 08810; US;
YU, Danny; P.O. Box 1015, Somerville, MA 08876; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Sublingválna formulácia riluzolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2022 
   Maximálna platnosť do  17.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3220891
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.11.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3220891
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2019 Typ Platba
2 Žiadosť o zápis prevodu 22.10.2019 Typ Doručené
2a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 22.10.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.10.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 22.10.2019 Typ Doručené
3b Opis 22.10.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.11.2019 Typ Odoslané
5 formálne nedostatky podania prekladu EP 25.11.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 03.12.2019 Typ Doručené
6a Plná moc 03.12.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 03.12.2019 Typ Doručené
6c Sprievodný list 03.12.2019 Typ Doručené
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.12.2019 Typ Odoslané
EP 3220891
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.11.2019 Biohaven Therapeutics Ltd. Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku