Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3223662
(11)  Číslo patentu  36307 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15823382.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3223662 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20142059 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47F 8/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/059120 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/084014 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  255 Handling Engineering & Controls S.r.l.; Via Padre Reginaldo Giuliani 10, 20900 Monza (MB); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEREGALLI, Paolo; Viale Brianza, 29, 20900 Monza (MB); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Systém snímania obrazov odevu oblečeného na figuríne 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.03.2021 05/2021 SC4A
 
EP 3223662
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 31.05.2021 6 232,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3223662
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 28.01.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 28.01.2021 Typ Doručené
1c Opis 28.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.02.2021 Typ Odoslané
EP 3223662
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku