Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3397568
(11)  Číslo patentu  40540 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15823343.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3397568 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 51/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/081471 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/114583 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teamplast B.V.; Poort van midden Gelderland Rood 11, 6666 ZH Heteren; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VERSLUIJS Richard, Patrick; Witmolen 17, 2645 GE Delfgauw; NL;
VAN AMERONGEN Gerard; Diedenweg 4, 6721 HR Bennekom; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Magdaléna Bachratá - BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Patentová a známková kancelária; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(54)  Názov  Nádoba s opakovane stlačiteľným krytom uzáveru  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.12.2023 
   Maximálna platnosť do  31.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3397568
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3397568
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3397568
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 3397568
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku