Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3237648
(11)  Číslo patentu  34260 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15821125.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3237648 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1463252 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 8/02  C23C 8/34  C23C 8/58  C23C 8/80  C21D 1/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2015/053511 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/102813 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  H.E.F.; Zone Industrielle Sud Rue Benoît Fourneyron, 42160 Andrezieux-Boutheon; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAGDINIER, Pierre-Louis; 9 Lotissement le Clos des Vernes, 42340 VEAUCHETTE; FR;
DESBOUCHE-JANNY, Marie-Noëlle; 3 allée des Florentines, 42480 La Fouillouse; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob povrchovej úpravy oceľového dielu nitridáciou alebo nitrokarbidizáciou, oxidáciou a potom impregnáciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.12.2022 
   Maximálna platnosť do  15.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 3237648
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3237648
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 11.05.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 11.05.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.05.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 17.06.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 17.06.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.06.2020 Typ Odoslané
EP 3237648
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku