Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3168219
(11)  Číslo patentu  37250 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15818440.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3168219 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014139628 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/14  A61K 31/444  A61K 31/496  A61K 31/497  A61K 31/501  A61K 31/506  A61K 31/5377  A61P 35/00  A61P 35/02  A61P 35/04  A61P 43/00  C07D 409/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2015/069976 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/006706 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daiichi Sankyo Company, Limited; 3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku, Tokyo 103-8426; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAGINOYA, Noriyasu; c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710; JP;
SUZUKI, Takashi; c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710; JP;
HAYAKAWA, Miho; c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710; JP;
OTA, Masahiro; c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710; JP;
TSUKADA, Tomoharu; c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710; JP;
KOBAYASHI, Katsuhiro; c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 1408710; JP;
ANDO, Yosuke; c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710; JP;
JIMBO, Takeshi; c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710; JP;
NAKAMURA, Koichi; c/o DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 1-2-58 Hiromachi Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Pyridónové deriváty majúce tetrahydropyranylmetylovú skupinu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.07.2023 
   Maximálna platnosť do  06.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.07.2021 13/2021 SC4A
 
EP 3168219
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.05.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3168219
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3168219
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 20.05.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.05.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2021 Typ Odoslané
EP 3168219
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku