Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3221144
(11)  Číslo patentu  37034 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15817446.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3221144 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1461308 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/10  C03C 27/12  F21V 33/00  B60K 35/00  B60Q 3/78   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2015/053171 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/079459 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUERLE, Pascal; 2A rue Pasteur, 80700 Roye; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst. 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Svetelno-signalizačný sklenený panel, vozidlo s takýmto panelom a výroba 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.06.2021 11/2021 SC4A
 
EP 3221144
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3221144
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.04.2021 Typ Doručené
1b Patentové nároky 30.04.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 30.04.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
1e Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2021 Typ Odoslané
EP 3221144
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku