Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3233130
(11)  Číslo patentu  37336 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15817240.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3233130 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14382531 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 48/00  C12N 9/14  C12N 15/864  A61P 1/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/080357 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/097219 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fundacion para la Investigacion Medica Aplicada; Avda Pio XII, 55, 31008 Pamplona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MURILLO SAUCA, Oihana; CIMA - Oficina Propiedad Industrial Avda Pío XII 55, 31008 Pamplona; ES;
GONZÁLEZ ASEGUINOLAZA, Gloria; Cima - Oficina de Propiedad Industrial Avda Pio XII 55, 31008 Pamplona; ES;
HERNÁNDEZ ALCOCEBA, Rubén; CIMA - Oficina de Propiedad Industrial Avda Pio XII 55, 31008 Pamplona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nukleokyselinové konštrukty a génové terapeutické vektory na použitie na liečenie Wilsonovej choroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.07.2021 14/2021 SC4A
 
EP 3233130
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3233130
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.06.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 18.06.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.06.2021 Typ Doručené
1c Opis 18.06.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.06.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.06.2021 Typ Odoslané
EP 3233130
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku