Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3233810
(11)  Číslo patentu  32723 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15817115.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3233810 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14198010 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/52  A01N 47/36  A01P 13/00  A01P 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/079283 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/096613 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience Aktiengesellschaft; Alfred-Nobel-Strasse 50, 407 89 Monheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANTONS, Stefan; Schwalbenweg 3, 51373 Leverkusen; DE;
OLENIK, Britta; Birkenstrasse 30, 46242 Bottrop; DE;
KRÜGER, Martin; Siedlungsstraße 47, 35325 Mücke; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nové kryštalické formy monosodných solí foramsulfurónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Maximálna platnosť do  10.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3233810
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.11.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3233810
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 15.11.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 15.11.2019 Typ Doručené
2c Opis 15.11.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.01.2020 Typ Odoslané
EP 3233810
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku