Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3221393
(11)  Číslo patentu  34169 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15816922.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3221393 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462082580 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 5/00  C08K 5/132  C08K 5/3475  C08K 5/3492  C08K 5/357   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/061827 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/081823 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cytec Industries Inc.; 504 Carnegie Center, Princeton, NJ 08540; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ENG, J. Mon Hei; 264 Hyland Road, Wilton, CT 06897; US;
KOZAKIEWICZ, Joseph; 54 Barnswallow Drive, Trumbull, CT 06611; US;
GUPTA, Ram B.; 230 Vine Road, Stamford, CT 06905; US;
CHO, Jian-yang; 114 Morehouse Road, Easton, CT 06612; US;
RYLES, Roderick G.; 96 Wendy Road, Milford, CT 06460; US;
KHAWAM, Fadi; 2195 Kent Court, Mahwah, NJ 07430; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kompozície stabilizátora a spôsoby ich použitia na ochranu organických materiálov pred degradáciou UV svetlom a teplom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 3221393
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3221393
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.03.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.03.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 04.06.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 10.06.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 10.06.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2020 Typ Odoslané
EP 3221393
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku