Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3227336
(11)  Číslo patentu  32003 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15816323.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3227336 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462088487 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 47/50  A61K 39/395  A61P 35/02  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/063902 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/090210 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUN, Liping L.; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco California 94080; US;
CHEN, Yvonne Man-Yee; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco California 94080; US;
DENNIS, Mark S.; 120 Plymouth Avenue, San Carlos California 94070; US;
EBENS, Allen J. Jr.; 1932 Arroyo Avenue, San Carlos California 94070; US;
POLSON, Andrew; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco California 94080; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Protilátky proti CD79b a spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3227336
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227336
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227336
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2019 Typ Doručené
Opis 28.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.10.2019 Typ Odoslané
EP 3227336
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku