Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3245014
(11)  Číslo patentu  32797 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15813805.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3245014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15000112 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B09B 3/00  B09B 5/00  C08B 1/00  C12P 1/00  C08B 37/00  C08H 8/00  C12P 7/00  C12P 7/08  C12P 7/10  A23K 10/12  A23K 10/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/079986 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/113063 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Clariant Produkte (Deutschland) GmbH; Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HORTSCH, Ralf; Hollandstr. 2, 80805 München; DE;
HOPPE, Thomas; Seligenthaler Str. 56, 84034 Landshut; DE;
HUEHNLEIN, Bjoern; Mettenerstr. 38, 94315 Straubing; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob rozkladu biomasy obsahujúcej lignocelulózu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2022 23/2022 PC4A
 
EP 3245014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3245014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.12.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.12.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.12.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3245014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.11.2019 Typ Doručené
Opis 26.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 26.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 03.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 03.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 03.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 23.11.2022 Typ Odoslané
EP 3245014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.11.2022 Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Clariant International Ltd
2 Ukončenie zastupovania 23.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku