Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3233054
(11)  Číslo patentu  37913 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15813578.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3233054 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462093060 P, 201562250633 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2014, 04.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 47/02  A61K 47/12  A61K 47/26  A61K 9/08  A61K 9/19  A61K 31/5377  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/059515 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/097949 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BACK, Kevin Richard; Pfizer Limited Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ; GB;
CRAM, Michael; Pfizer Limited Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ; GB;
HARPER, Aidan James; Pfizer Limited Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ; GB;
HUANG, W. James; 8 Woodville Terrace, Somerville, New Jersey 08876; US;
LILLIS, Jonathan Richard; Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ; GB;
LUKAS, Timothy Michael; Pfizer Limited Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ; GB;
LUTHRA, Sumit; 6 Cutter Lane, Westford, Massachusetts 01886; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Prípravky PI3K/mtor-inhibítora na intravenózne podávanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Maximálna platnosť do  10.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3233054
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.06.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3233054
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 18.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3233054
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku