Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3227214
(11)  Číslo patentu  31708 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15813286.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3227214 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014117678 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65H 54/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/078217 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/087443 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dietze & Schell Maschinenfabrik GmbH & Co. KG; Karchestrasse 1, 96450 Coburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HECKENDORFF, Andreas; Hainstraße 13, 96482 Anhorn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Vodiace zariadenie pre navíjaný materiál 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3227214
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.08.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227214
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.11.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227214
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2019 Typ Doručené
Opis 31.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 31.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.08.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2019 Typ Odoslané
EP 3227214
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku