Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3226944
(11)  Číslo patentu  31911 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15813198.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3226944 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462086937 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/32  A61M 5/20  A61M 5/315  A61M 5/31   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/063176 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/089864 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eli Lilly and Company; Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ATTERBURY, William G.; c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288; US;
HASSENPFLUG, Eric Gustin; c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288; US;
LAFEVER, Mark; c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288; US;
MADLAND, Steven Michael; c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288; US;
MCKENZIE, Christopher Paul; c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Zostava uzáveru s ochranným štítom ihly 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2022 
   Maximálna platnosť do  01.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3226944
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2019 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3226944
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.11.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3226944
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2019 Typ Doručené
Opis 22.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.10.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 08.11.2022 Typ Odoslané
EP 3226944
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku