Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3162402
(11)  Číslo patentu  36994 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15811100.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3162402 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014130150 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 11/00  A61K 9/12  A61K 47/02  A61K 47/32  A61M 15/08  B05B 1/34  A61K 39/00  A61K 39/145  A61K 47/10  A61K 47/18  C12N 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2015/068199 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/199130 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha; 14-25 Naniwa-cho Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-0022; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAMISHITA, Taizou; c/o TOKO YAKUHIN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 14-25 Naniwa-cho Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0022; JP;
MIYAZAKI, Takashi; c/o TOKO YAKUHIN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 14-25 Naniwa-cho Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0022; JP;
HOSHINO, Shinya; c/o YOSHINO KOGYOSHO CO. LTD. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku, Tokyo 136-8531; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nosná rozstrekovacia tryska použitá pre lekársku injekčnú striekačku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.06.2022 
   Maximálna platnosť do  24.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3162402
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3162402
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 28.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2021 Typ Odoslané
EP 3162402
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku