Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3233862
(11)  Číslo patentu  32616 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15810784.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3233862 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14199322 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/5025  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/080604 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/097347 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica NV; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEVELLEC, Laurence, Anne; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
MEERPOEL, Lieven; Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
COUPA, Sophie; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
PONCELET, Virginie, Sophie; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
PILATTE, Isabelle, Noëlle, Constance; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
PASQUIER, Elisabeth, Thérèse, Jeanne; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
BERTHELOT, Didier, Jean-Claude; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
QUEROLLE, Olivier, Alexis, Georges; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
MEYER, Christophe; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
ANGIBAUD, Patrick, René; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
DEMESTRE, Christophe, Gabriel, Marcel; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR;
MERCEY, Guillaume, Jean, Maurice; Janssen-Cilag 1 Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy-les Moulineaux Cedex 9; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Imidazopyridazínové deriváty ako inhibítory PI3Kβ 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 3233862
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3233862
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.11.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3233862
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2019 Typ Doručené
Opis 03.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 12.11.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.12.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.03.2023 Typ Odoslané
EP 3233862
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku