Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3230532
(11)  Číslo patentu  32301 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15808734.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3230532 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1462343 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 29/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2015/053209 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/092175 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EJ EMEA; Z.I. de Marivaux, 60149 Saint-Crépin-Ibouvillers; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEBUCHY, Sylvain Jean-Jacques Daniel Ghislain; 3 rue des Rosiers, 60110 Lormaison; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Zostava pre šachtový poklop obsahujúca rám, veko a sadu umožňujúcu kĺbové upevnenie veka k rámu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2021 
   Maximálna platnosť do  25.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.07.2022 13/2022 MM4A
 
EP 3230532
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230532
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.11.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.10.2020 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230532
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 01.10.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 24.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2019 Typ Odoslané
EP 3230532
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku